HYOSUNG-WITHUS
HYOSUNG-WITHUS
    
 
Home > 제품소개 > 고주파류
HYOSUNG-WITHUS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

아이마스크
PVC비닐
고주파 융착 작업
국내 개발 생산 납품 
눈의 피로를 풀어주는 아이 마스크는 냉장실에 넣어두었다가
사용하시면 더욱 좋습니다. 

  
 
 
HYOSUNG-WITHUS